Адрес:
гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81 (сградата се намира срещу автобусните перони на Автогарата)

Работно време на звеното за административно обслужване: 08.30ч.-17.30ч.


Дежурен телефон/факс : 092/ 62 92 11 ;  факс / директор: 092/ 62 47 61
електронна поща: riosv_vr@m-real.net

ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ ТЕЛЕФОН
EMAIL
Директор инж. Тодорка Гергова 092/ 62 47 61
riosv_vr@m-real.net
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел "Контрол на околната среда"
Началник отдел  инж.Христо   Христов 092/991374, в.121
riosv_vr@m-real.net
Сектор "Превантивна дейност, биологичното разнообразие и защитените териториии, опазване на почвите и земните недра"

Началник сектор инж. Цветинка Нейкова 092/ 991732, в.104
ovos@m-real.net
Направление "Превантивна дейност "
Младши експерт по "ООС и ЕО" Ивка Нешева  092/ 991732, в.104
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт по "ЕОЕЩ" Ани Георгиева

092/991759, в.106 riosv_vr@m-real.net

Младши експерт по "КПКЗ" инж. Ивелина Пандурска 092/ 991759, в.106
riosv_vr@m-real.net
Направление "Контрол на почвите и земните недра"
Главен експерт "Мониторинг и контрол на почвите"   riosv_vr@m-real.net
Направление "Опазване на  биологичното разнообразие и защитени територии"
Старши експерт "Опазване на биологичното разнообразие и ГМО" Петя Вълчева 092/ 991775, в.117
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт "Натура 2000" Антоанета Йорданова 092/ 991775, в.117
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт "Защитени територии" Илия Илиев 092/ 991775, в.117
riosv_vr@m-real.net
Сектор "Управление на отпадъците, опазване на водите, опазване чистотата на въздуха, опасни хим.в-ва и упр.на риска "
Началник сектор инж. Димитър Николаев 092/ 991522, в.107
riosv_vr@m-real.net
Направление "Управление на отпадъците"
Главен експерт "Управление, инсталации и съоръжения за третиране на битови отпадъци" инж. Митко Макавеев 092/ 991374, в.120
riosv_vr@m-real.net
Старши експерт "Финансов контрол и управление на масово разпространени отпадъци"

Нели Ценова

092/991374, в.120
riosv_vr@m-real.net
Направление "Опазване на водите"
Старши експерт "Контрол чистотата на водите по поречията на р.Искър и р.Дунав"   092/ 991374, в.119
riosv_vr@m-real.net
Младши експерт "Контрол чистотата на водите по поречието на р.Огоста" инж. Райна Велевска 092/ 991374, в.119
riosv_vr@m-real.net
Направление "Опасни химически вещества и управление на риска"
Главен експерт по "Опасни химически вещества" инж. Ивайло Маринов

092/ 991598, в.108
riosv_vr@m-real.net 

 Направление "Опазване  чистотата на въздуха"
Главен експерт "Управление качеството на атмосферния въздух , летливи органични съединения"

инж. Нели Вачева

092/ 991522, в.107
riosv_vr@m-real.net
     
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Направление "Финансово - счетоводна дейност"
Главен счетоводител  Стефанка Първанова 092/ 991224,
riosv_vr@m-real.net
Старши счетоводител Катя Каменова 092/ 991224, .riosv_vr@m-real.net
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Младши експерт "Кадрово и административно обслужване" Даниела Луканова

092/ 991248,   riosv_vr@m-real.net

Технически сътрудник - обслужване "На едно гише" Мариана Тодорова

092/62 92-11    riosv_vr@m-real.net

Главен специалист "Организатор спомагателни дейности и автотранспорт" Тони Тошев riosv_vr@m-real.net
Направление "Правно обслужване"
Младши юрисконсулт Пламена Софиянска

092/ 991248,      riosv_vr@m-real.net

Направление "Информационна дейност"
Старши експерт "Информационна дейност и РДП"  инж. Ангел Вътовски

092/ 991598,             rdp@m-real.net

Направление "Връзки с обществеността"
Старши експерт " Връзки с обществеността " Милена Манолова 092/991967, pr@vracakarst.com


Акценти


Последни новини


 Анкета