Две фирми кандидатстват за ремонт на улици

  18 Юли 2018, 14:29     0

Две врачански фирми са подали оферти по обявената от Община Враца обществена поръчка с предмет „Ремонт и реновиране на прилежащи улици към централна пешеходна зона гр. Враца – пълен инженеринг“. Пълният инженеринг включва : проектиране и изпълнение на ремонтни и нови СМР като/ демонтаж и цялостна подмяна на амортизирани улични настилки, полагане на нови бордюри, полагане на вибропресовани плочи за тротоари, полагане на пътна основа от трошен камък, полагане на асфалтобетон, повдигане и сваляне на дъждоприемни шахти, изкърпване и други видове работи по целесъобразност, установени при проучването на място и доказани с изготвените приекти. Проучвателните, проектантски, ремонтни и нови СМР обхващат участъците от всяка от улиците, отразени в Техническата спецификация. Това са: ул.”Стоян Кялъчев” /от ул. „Любен Каравелов” до ул.”Г.С.Раковски”, части от ул.”Иванка Ботева, ул.”Ал.Константинов”, ул.”Мито Цветков”, ул.”Никола Симов-Куруто”, ул.”Журналист”, ул.”Найден Геров”, ул.”Юри Венелин”, ул.”Найден Геров” , ул.”Св.Климент Охридски”. Днес техническите оферти и ценовите предложения бяха отворени от председателят на определената със заповед комисия-  Марио Милов- началник отдел „Обществени поръчки”  в присъствието на членовете на комисията: .Чавдар Спасов-гл. архитект на Община Враца и ръководител на проекта, Христина Рангелова-гл.експерт „Обществени поръчки”, Ваня Могиланска – гл. експерт „Обществени поръчки” и Вероника Стоилова- консултант проекти и координатор на проекта.Членовете на комисията подписаха предложените технически срокове и ценови оферти. В срок от 5 работни дни комисията следва да се  дали има допуснати пропуски, които следва да бъдат отстранени, след което да се произнесе. Обществената поръчка се осъществява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца” по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Враца”, част от процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП”Региони в растеж” 2014-2020г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0